GARANTİ ŞARTLARI        (GARANTİ BELGESİ İNDİR)

 1. Garanti süresi, lastiğin teslim ve fatura tarihinde başlar, 2 yıl veya sırt bölgesi kanalları arasında bulunan, aşınma seviyesini gösteren çıkıntılara gelene kadar (hangisi önce dolarsa) sürer.
 2. Lastiğin bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 3. Lastiğin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

 1. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin lastiğin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 2. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde lastiğin;

– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
– Tamirinin mümkün olmadığının satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici lastiğin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa lastiğin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

 1. Lastiğin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde lastiğe ilişkin arızanın satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise lastiğin satıcıya teslim tarihinden itibaren başlar.   Lastiğin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; lastiğin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir lastiği tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Lastiğin garanti süresi içerisinde   arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 2.  Lastiğin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti kapsamı dışında kalan diğer hususlar bu garanti belgesinde ayrıca belirtilmiştir.
 3. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı    yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 4. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ SİSTEMİ NASIL UYGULANIR?

 1. Arıza şikayeti söz konusu olan lastik, garanti belgesi ve faturası ile birlikte, garanti süresi içinde ürün yetkili satıcısına getirilir.
 2. Yetkili satıcı, arızalı olduğu iddia edilen lastiğin firmamızın teknik uzmanlarınca incelenmesi için lastiği teslim alır.
 3. Arızalı olduğu iddia edilen lastik teknik uzmanlarımız tarafından incelenir.
 4. İnceleme sonucu lastik sahibi ve/veya yetkili satıcımıza yazılı olarak bildirilir.
 5. Fabrikasyon özür tespit edilen lastik için garanti şartları yetkili satıcı aracılığı ile yerine getirilir ve lastik ithalatçının mülkiyetine geçer. Garanti kapsamı dışında kalan lastikler, yetkili satıcı kanalı ile müşteriye iade edilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR

 1. Çukur, kasis, kaldırım ve düşük banket gibi uygun olmayan yol koşullarından kaynaklanan hasarlar.
 2. Cam, çivi, taş, metal ve benzeri sert ve keskin cisimler nedeniyle oluşan hasarlar.
 3. Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan ve/veya çarpmalar sonucunda meydana  gelen hasarlar.
 4. İç lastik takılarak kullanılması gereken dış lastiklerin iç lastiksiz, iç lastik takılmadan kullanılması gereken dış lastiklerin iç lastikli olarak kullanılmaları sonucu ortaya çıkan hasarlar ile iç lastikli lastiklerin içine aynı ebat iç lastik kullanılmaması ile oluşan hasarlar.
 5. Lastik eşleşmelerinin farklı marka ve özellikleri olan lastikler ile yapılmasından oluşabilecek hasarlar.
 6. Araç üreticisi tarafından belirlenen lastik ebat/tipi/hız ve yük indeksi dışındaki lastik kullanımından doğan hasarlar.
 7. Kaplanmış, diş açılmış ve/veya tamir edilmiş lastikler.
 8. Araca, istiap haddi üzerinde aşırı ve/veya dengesiz yükleme yapılması nedeniyle meydana gelen hasarlar.
 9. Standartlara uymayan hava basıncı ile kullanılan lastiklerde meydana gelen hasarlar.
 10. Yanlış uygulamalardan ve/veya araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış lastikler.
 11. Lastiğin janta takılması/sökülmesi sırasında hatalı uygulama sonucu meydana gelen hasarlar.
 12. Lastiklerin tüketici tarafından güneş altında uzun süre depolanması, ozona veya manyetik alana maruz kalacak şekilde konumlandırılmasından doğabilecek hasarlar.
 13. Yüksek hızlarda yapılan ani ve şiddetli frenlemeler neticesinde lastiğin taban kısmında meydana gelen aşınma hasarları.
 14. Lastiğin üretim amacına uygun olmayan yol şartlarında kullanılmasından doğabilecek hasarlar.
 15. Aracın uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle lastikte oluşan deformasyonlar.
 16. Lastiklerin aşırı su basıncı ile yıkanması sırasında meydana gelen hasarlar.